MEDLEMSKAP

Svenskt näringsliv

Svenskt Näringsliv med arbetsgivarförbund och branschföreningar är den ledande företagarorganisationen i Sverige. Idag arbetar Svenskt Näringsliv och 49 medlemsorganisationer för drygt 60 000 medlemsföretag med totalt över 1 500 000 anställda.Föreningen Svenskt Näringslivs medlemmar är arbetsgivareförbund, branschföreningar eller andra sammanslutningar av företag. Några medlemsorganisationer har förenat arbetsgivar- och branschrollen. De enskilda företagen är medlemmar i medlemsorganisationerna och samtidigt medlemmar i Svenskt Näringsliv.

Sveriges byggindustrier

3100 företag verksamma i den svenska bygg- och anläggningsbranschen är idag medlemmar i Sveriges Byggindustrier (BI). Tillsammans driver vi ett antal frågor som syftar till att driva utvecklingen framåt för byggsektorn och skapa ett hållbart samhällsbyggande i världsklass.
De högst prioriterade frågorna är att arbeta för ett modernt medarbetaravtal, en säker arbetsplats och en sund byggbransch.

Sveriges Byggindustrier arbetar också för att skapa gynnsamma villkor för ett ökat bostadsbyggande och för att få fler ungdomar att välja en framtid inom byggsektorn. Ett energieffektivt och miljövänligt byggande och boende står högt på agendan. BI arbetar för att höja branschens anseende genom att värna om god affärssed och kvalitet i byggandet.

Hälsingborgs Byggmästare

Är sprunget ur den tidigare lokala arbetsgivarorganisationen och är idag en förening med personliga medlemskap. HBF driver byggarnas hus vars överskott gör att föreningen kan bidraga till åtgärder som gynnar byggbranschen i Nordvästra Skåne och tar tillvara det kulturella arvet i regionen.

ID06

ID06 innebär obligatorisk legitimationsplikt och närvaroredovisning på byggarbetsplatser i Sverige. Det är ett steg i strävan för tryggare arbetsplatser och minskad ekonomisk brottslighet. För dig som arbetar på byggarbetsplatser innebär det att du måste kunna legitimera dig med ett godkänt ID-kort.

Det är Byggbranschen i samverkan som har tagit fram de allmänna bestämmelser som nu är en standard inom byggbranschen. Syftet är att försvåra svartarbete och annan ekonomisk brottslighet samt att stärka den sunda konkurrensen. Men även säkerheten förbättras i och med ID06, då kontrollen över vilka arbeten som pågår och vilka som vistas på arbetsplatsen ökar.

Byggkeramikrådet

HA BYGG är behörigt hos BKR och arbetar enligt branschregler BBV. Byggkeramikrådet, BKR, bildades år 1989 av Plattsättarentreprenörernas Riksförening, PER och Kakelföreningen, KAF.

PlattsättningsEntreprenörers Riksförening

HA BYGG är medlem Plattsättarentreprenörernas Riksförening, PER.

PER, PlattsättningsEntreprenörers Riksförening grundades 1954 av de ledande plattsättningsföretagen i syfte att diskutera och utveckla tekniskt bra lösningar samt att vidareutbilda sina medlemmar inom plattsättningsområdet. Idag har PER ca 4000 medlemsföretag.

PER var via Byggkeramikrådet med och skapade PER,s Branschregler för våtrum, idag benämnda BBV, Byggkeramikrådets Branschregler för våtrum.

Povel

Vi är diplomerade i Sveriges Byggindustriers verksamhetsledningssystem POVEL och uppfyller därmed de krav som ställs i ISO 9001, ISO 14001 och AFS 2001:1 avseende kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

Povel är utvecklat för bygg-, anläggnings- och specialföretag att möta de krav som ställs från beställare,
myndigheter och övriga intressenter. Genom Povel får företagen hjälpmedel och verktyg
för att skapa ett verksamhetsledningssystem som binder samman företagets egna ambitioner
med alla de krav som ställs på byggföretag idag.

Povel ägs och drivs av Sveriges Byggindustrier; Byggarnas bransch och arbetsgivarorganisation och följer de kvalitets-, miljö- och arbetsmiljökrav som anges i ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001.