Utvecklig ger trygghet

Arbetsmiljö inkl. jämställdhet & mångfald

Vi strävar efter att hela tiden förbättra vår arbetsmiljö, såväl organisatoriskt som socialt, miljövänligt och fysiskt. Arbetsmiljön i vår verksamhet ska vara sådan att våra medarbetare inte drabbas av ohälsa eller kommer till skada. De ska trivas och ha möjlighet att utvecklas både yrkesmässigt och som individer.

På vår arbetsplats innebär det att
 •  Vi följer de lagar, föreskrifter, normer och övriga arbetsmiljökrav som ställs på oss.
 • Vi undersöker och riskbedömer vår fysiska, organisatoriska och sociala arbetsmiljö för att kunna vidta de åtgärder som behövs för att skapa en säker arbetsplats.
 • Vi följer årligen upp vårt systematiska arbetsmiljöarbete samt att vi når våra arbetsmiljömål.
 • Alla tillbud och olyckor som inträffar rapporteras och utreds så att vi kan vidta åtgärder.  Arbetsmiljöarbetet är en naturlig del i allt vi gör, från inköp till produktion.
 • Arbetsmiljöarbetet görs i samverkan mellan arbetsgivare, arbetstagare och skyddsombud.
 • Alla anställda introduceras och utbildas fortlöpande.
 • Ledningen och skyddsombud har/får rätt kunskaper, kompetens, resurser och befogenheter.

Jämställdhet & mångfald

 • Alla anställda följa vår uppförande kod som baseras på Byggkurage och Byggföretagens uppförandekod. På så vis präglas vår arbetsmiljö av en öppenhet och alla individer ska behandlas jämlikt och med respekt. 
 • Vi accepterar ingen form av mobbning, trakasserier, hot eller våld på vår arbetsplats som är baserat på t.ex. kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsvariationer, livsval eller ålder. 
 • Vi säkerställer att vi alltid för ett jämställdhets‐, och mångfaldsperspektiv vid rekryteringar. 
 • Företaget har en jämställd löneutveckling mellan kvinnor och män. 
 • Medvetenheten och kunskapen om jämställdhet, mångfald och inkluderande kultur hos chefer och medarbetare ska öka. 
 • Alla våra anställda upplever att vår kultur skapar förutsättningar för att ta tillvara varje medarbetares kompetens erfarenhet och drivkraft. 
 • Öka andelen kvinnor/män inom arbetsområden i företaget där könsfördelningen är skev. 
 • I vårt företag är det möjligt för kvinnor och män att förena arbete med föräldraskap på alla nivåer och i alla befattningar.

Miljöpolicy

Vår målsättning är att vårt arbete ska ha så liten miljöpåverkan som möjligt och att förmedla vår miljökunskap till de vi bemöter.
Detta innebär
 • Vi följer de lagar, föreskrifter, normer samt övriga miljökrav som ställs på oss.
 • Arbeta aktivt med ständiga förbättringar av miljöarbetet och nå våra miljömål.
 • Vi optimerar vår resursförbrukning genom att utveckla t.ex. energianvändning, avfalls-och kemikaliehantering för att bland annat minska vår föroreningsgrad.
 • Öka kunskap och intresset för miljöfrågor hos samtliga anställda genom fortlöpande utbildning.

Kvalitetspolicy

Vi ska i samverkan med anställda, underentreprenörer och leverantörer bedriva verksamheten på ett kvalitetssäkert sätt för att på så vis få nöjda och återkommande kunder.
Detta gör vi genom att
 • Tillgodose våra kunders byggrelaterade behov i varje enskilt objekt.
 • Uppfylla de krav som ställs på oss som byggare.
 • Sträva efter att överträffa våra kunders och intressenters krav.
 • Våra kunder ska kunna lita på att leverans sker i rätt tid och med rätt kvalitet samt att produkten är felfri vid övertagandet.
 • Sträva efter att ständigt förbättra vårt ledningssystem så att vårt arbete därigenom kan bedrivas på ett mera effektivt sätt.

Social & ekonomisk hållbarhet

Vi ska sponsra regionala och lokala organisationer som bidrar med trygghet och sysselsättning för ungdomar och alla människors lika värde. Vi ska arbeta utefter Samhällsbyggnads Etiska Rådets ”Tre pelare” mot sund konkurrens, mångfald och Korruptionsbekämpning. Vi har noll tolerans mot otillåten påverkan (ex. korruption och mutor). Vi följer där med Byggföretagens Uppförandekod och Institutet Mot Mutors näringslivskod.

Region Skåne Norr
Brännerigatan 1B
263 37 Höganäs

Region Skåne Syd
Marknadsvägen 1
246 42 Löddeköpinge

Region Halland
Slottsmöllan 13E
302 31 Halmstad

042-34 09 71

info@habygg.com

faktura@habygg.com

Följ oss

Region Skåne
Brännerigatan 1B
263 37 Höganäs

Byggservice
Brännerigatan 1B
263 37 Höganäs

Region Halland
Fyllebrovägen 16
302 63 Halmstad

info@habygg.com
faktura@habygg.com
Org nr: 556251-2037
Bankgiro: 5951-5452