Vårt miljöarbete

Hållbar miljö

Vi bidrar till minskade utsläpp av växthusgaser genom att vi minimerar vårt avfall och ser till att vi har cirkulära flöden. Med minskad kemikaliehantering, minskad energianvändning och genom att välja hållbara material bidrar vi till en hållbar miljö.

Vi arbetar efter

  • FNs Globala mål
  • Byggföretagens färdplan 2045
  • LFM30
  • Byggkurrage
  • RFSL´s HBTQ-certifiering
  • ISO 9001 (ledningssystem för kvalitet)
  • ISO 14001 (miljöledningsystem)
  • ISO 45001 (ledningssystem för arbetsmiljö)
  • ISO 26001 (ledningssystem för socialt ansvarstagande)

Miljöpåverkan –
minimerande av utsläpp

Vid personalplanering tas hänsyn till den enskildes avstånd mellan bostaden och arbetsplatsen för minimerande av miljöbelastning pga transporter till och från arbetet. Våra arbetsfordon hålls uppdaterade och framförs av fossilfritt drivmedel, HV0100 i den mån det är möjligt. Alla bilar som köps in är som minst miljöklassade laddhybrider.

Vid ombyggnadsarbeten försöker vi verka för återanvändning.

På vårt huvudkontor i Höganäs har vi installerat laddstolpar till våra egna och besökares bilar och har en solcellsanläggning som gör kontoret självförsörjande på el.

Avfallshantering

På alla våra arbetsplatser sorterar vi vårt avfall i fraktioner enligt vårt miljöledningssystem, detta gäller även i våra manskapsbodar och på våra kontor. Vi arbetar aktivt med våra leverantörer för cirkulär hantering av material, vi väljer i första hand de leverantörer som tar tillbaka sitt material/restavfall. Vid planering och inköp ser vi alltid till att optimera materialet och beställer inte mer än vad vi behöver.

iChemistry

Vi eftersträvar att minimera användandet av miljöfarliga produkter och väljer andra mer sunda alternativ redan vid inköp av produkt. Vi använder oss av iChemistry där all vår kemikalieinventering och information av kemiska produkter finns. Alla våra medarbetare har tillgång till detta via sina mobiler.

Henrik Anderssons Byggnads AB
Brännerigatan 1B
263 37 Höganäs

042-34 09 71

info@habygg.com

faktura@habygg.com

Följ oss

Henrik Anderssons Byggnads AB
Brännerigatan 1B
263 37 Höganäs

042-34 09 71

info@habygg.com

faktura@habygg.com